PRAVILA CASE STUDY COMPETITION NATJECANJA 2019.

 

NATJECANJE

 1. Natjecanje Case Study Competition organiziraju udruga eSTUDENT(u daljnjem tekstu Organizator) i partneri natjecanja (u daljnjem tekstu Partner), članovi Udruge zaduženi su za branding projekta, kampanju i marketing natječaja, komunikaciju s natjecateljima te ostale logističke i organizacijske poslove.

NATJECATELJI

 1. Natječaj je otvoren za sve studente (redovni i izvanredni studenti) preddiplomskih i diplomskih studija sveučilišta i ostalih visokoškolskih ustanova (veleučilišta i visokih škola) u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Republici Sloveniji i Republici Srbiji.
 2. U timu trebaju biti najmanje 2 studenta, a najviše 4.
 3. Promjene sudionika unutar timova moguće su do krajnjeg roka za podnošenje prijava. Za sve promjene unutar tima potrebno je poslati mail koordinatoru poduzeća za koji se prijavljujete. U cc mail-a potrebno je staviti sve stare i nove članove tima.
 4. Natjecatelji su dužni do trenutka predaje rješenja ispuniti svoj životopis na adresi i na način na koji će ih obavijestiti koordinatori. Rješenja natjecatelja čiji životopisi ne budu ispunjeni neće biti  prihvaćena i neće se slati poduzećima na ocjenjivanje.
 5. Sudjelovanjem u natječaju sudionici pristaju na objavu njihovih osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja, javne objave dobitnika, dodjele i realizacije nagrade te objave reportaža i/ili sličnih materijala vezanih uz promidžbu natječaja i to bez prava na bilo kakvu naknadu u svezi s time.

PRIJAVE

 1. Na natjecanje se prijavljuje popunjavanjem obrasca dostupnog na službenim web stranicama projekta: www.estudent.hr
 2. Svaki student može rješavati dva (2) slučaja, u istom ili različitim timovima.
 3. Nakon navedenog datuma kao zadnjeg za prijave, prijave više nisu moguće niti će biti razmatrane.

RADIONICE

 1. Nakon prijava, partner će održati konzultacije sa sudionicima natjecanja koji su se prijavili za rješavanje njihovog poslovnog slučaja.
 2. Za sudionike natjecanja biti će organizirana predavanja koja će im pomoći u rješavanju.

KOMUNIKACIJA S MENTOROM

 1. Svakom partneru, sudioniku Case Study Competitiona 2019. dodjeljuje se jedan član Case Study Competition tima, koji je koordinator za to poduzeće. Koordinator postaje posrednik između poduzeća i natjecatelja.
 2. Koordinatoru se prosljeđuju svi upiti vezani za poslovni slučaj koji će ih proslijediti mentorima u poduzeću. Koordinator će odgovor mentora naknadno proslijediti natjecatelju koji ga je zatražio.
 3. Natjecateljima je strogo zabranjeno direktno kontaktirati poduzeća, u slučaju direktnog  kontaktiranja predstavnika poduzeća tim će biti isključen iz natjecanja.

PREDAJA RJEŠENJA

 1. Rješenja se predaju posebnom formom putem Interneta. U dokumentima/rješenjima ne smiju biti navedena imena članova tima koji predaju rješenje. Dodatne informacije natjecatelji će dobiti od svojih koordinatora.
 2. Prilikom predaje rješenja, koordinator će svakom timu dodijeliti šifru. Do datuma objave rezultata koordinator je jedina osoba koja zna koji tim stoji iza određene šifre. Sva rješenja se u poduzeću predaju isključivo pod šifrom.
 3. Rješenja predana nakon zadanog roka neće se uzeti u obzir.
 4. Partner ima pravo koristiti sva zaprimljena rješenja bez obzira na plasman i to bez prava na bilo kakvu naknadu u svezi s time, bez obveze navođenja identiteta natjecatelja i bez prava natjecatelja na ikakve daljnje naknade za iskorištavanje predmetnih rješenja.

ODABIR I OBJAVA FINALISTA

 1. Odluku o finalistima i pobjednicima donosi isključivo partner, odnosno stručni žiri partnera koji je najbolje upoznat s konkretnim problemom poslovnog slučaja.
 2. Obavijest o ulasku u finale bit će objavljena na Facebook stranici i službenoj eSTUDENT stranici. Svi finalisti pravovremeno će dobiti informacije o održavanju finalnih prezentacija od svog koordinatora.
 3. Svi timovi dobivaju povratni feedback od poduzeća.

PREZENTACIJE FINALISTA

 1. Nakon objave rezultata, finalisti su dužni prezentirati svoje radove stručnom žiriju partnera.
 2. Prezentacije ne smiju trajati više od zadanog vremena (o kojem će finaliste obavijestiti njihov koordinator).
 3. Prezentacijama finalista prisustvuju članovi tima, stručni žiri partnera i koordinator Case Study Competition tima.

ZAVRŠNICA

 1. Završnoj ceremoniji MORA prisustvovati barem jedan član tima koji je ušao u finale.
 2. Svako poduzeće nagrađuje najbolja tri tima s novčanim nagradama u iznosu:

1.mjesto – 10.000,00 kuna

2.mjesto – 5.000,00 kuna

3.mjesto – 3.000,00 kuna

CERTIFIKATI

 1. Svi natjecatelji koji predaju rješenje dobivaju certifikat o sudjelovanju. Natjecatelji finalisti dobiti će certifikat o prolasku u finale natjecanja. Natjecatelji koji osvoje prva 3 mjesta dobit će poseban certifikat s uvjerenjem o osvojenom mjestu.
 2. Case Study Competition tim se obvezuje da će nakon Završne ceremonije, za timove koji nisu osvojili nagradu organizirati dva termina za podizanje certifikata za sudjelovanje. Certifikate za cijeli tim može podići jedan član tima. Nakon toga Case Study Competition tim više ne odgovara za preostale certifikate.
 3. Certifikati za sudionike izvan Zagreba koji nisu ušli u finale bit će nakon Završne ceremonije poslani na kućnu adresu jednog člana tima ili adresu Fakulteta.

OSTALO

 1. CSC organizacijski tim/Partneri nisu odgovorni za dostupnost servisa Facebook i/ili komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje natječaja, kao ni za dostupnost Internet poslužitelja.

 

CASE STUDY COMPETITION 2019 REGULATIONS

 

COMPETITION

 1. Case Study Competition is organized by the student association eSTUDENT (in further text organizer) and partners of the competition (in further text partner). Members of  the association are in charge of branding the project, campaign and marketing of the competition, communication with the competitors and other logistic and organizational affairs.

COMPETITORS

 1. The competition is open for all students (full-time and part-time students) of graduate and undergraduate studies in universities and other institutions of higher education in Republic of Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Republic of Slovenia and Republic of Serbia.     
 2. The team should be consisted of at least 2 students and a maximum of 4 students.
 3. Changes of participants within teams are possible until the deadline for submitting the applications. For every change within the team it is necessary to contact the coordinator of the company for which you are applying via e-mail. At the cc column of the mail it is necessary to write names of all team members, old and new ones.          
 4. Students must fill in CV form before submiting solutions. In case students don’t fill in form, their team will be disqualified from the competition.
 5. By participating in the competition, participants agree that their personal information is available to the public for the purpose of implementation of the competition, public announcement of the winners, handing and realization of the awards and coverage presentation and/or similar materials related to the promotion of the competition and without any rights to any reimbursement.

APPLICATIONS

 1. To participate in the competition it is necessary  to fill in the application form available on the official web page of the project www.estudent.hr
 2. Each  student has the possibility to work on 2 different cases, as a member of two teams or within the same team.                                   
 3. All applications submitted after the application deadline will not be considered.

WORKSHOPS

 1. After the applications, partner will hold a meeting with the competitors that have applied for solving their business case.
 2. For competitors, lectures will be organized which will help them in solving the cases. 

COMMUNICATION WITH MENTORS

 1. To each partner/participant of the Case Study Competition 2019, will be assigned one member of the  Case Study Competition team who will be the coordinator for that company. The coordinator becomes a mediator between the company and the competitors.
 2. All questions related to the business case will be forwarded  to the coordinator who will then forward them to the mentors in the company. The Coordinator will forward mentor’s answer to the competitor who requested it.
 3. It is strictly forbidden for competitors to directly contact the companies. In case of a direct contact, the team will be disqualified from the competition.

SUBMITTING SOLUTIONS

 1. The solutions are being submitted as a special form via internet. The documents/solutions must not contain names of the team members who submitted the solution. Competitors will get extra info from their coordinators. 
 2. During the submitting phase, the coordinator will hand each team a code. Until the results are announced the coordinator will be the only person to know which code represents which team. All solutions must be handed to companies exclusively under the code.         
 3. Solutions submitted after the specified deadline will not be considered.
 4. Partner has the right to use all received cases regardless of final placement, without the right to any compensation or the obligation to announce the identity of the competitors and without the rights to any further fees for the use of case studies.

FINALISTS SELECTION AND ANNOUNCEMENT

 1. Decisions about the finalists and the winners are made entirely by a partner or partner professional jury who is the most familiar with the specific problem of the case.  
 2. Notification of entering the finals will be announced on the Facebook page and the official eSTUDENT page. All finalists will receive information about the presentation of their final work from their coordinator on time.
 3. All teams will receive feedback information  from companies.

FINALIST PRESENTATIONS

 1. After announcement of the results, the finalists are required to present their cases to expert jury partners.
 2. Presentations need to be within the allotted time. (information will be given to the finalist by their coordinators).
 3. Finalist presentations are attended by team members, partners and jury coordinator of the Case Study Competition team.

CLOSING CEREMONY

 1. Closing ceremony must attend at least one member of the team that made the final.
 2. Each company rewards the best three teams with money prizes in the amount:

1st place – 10,000.00 kunas

2nd place – 5,000.00 kunas

3rd place – 3,000.00 kunas

CERTIFICATES

 1. All the competitors who submit the case studies receive a Certificate Of Participation. The finalists will receive a certificate of passing the finals. Competitors who win the first three places will receive a special certificate as a proof of a winning place.
 2. Case Study Competition team agrees that after the closing ceremony, for the teams that have not won the prize, organizers will provide two terms for collecting the certificates. One member of the team can pick up the certificates for the whole team. After that, Case Study Competition team is no longer responsible for the remaining certificates.
 3. Certificates for all the participants outside Zagreb who did not make the finals will be sent to their home address or Faculty address after the closing ceremony.

OTHER

 1. CSC organization team/partners are not responsible for Facebook service availability and/or components that the service provides for regular function of the competition, as well as access to Internet servers.